Chi phí học tập & sinh hoạt

CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ BÁN TRÚ NĂM HỌC 2013-2014

 CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ BÁN TRÚ

NĂM HỌC 2013-2014


Trường PHS cam kết không tăng học phí từ năm học 2012-2013 đến 2015-2016, với bảng chi tiết như sau:

LỚP HỌC PHÍ BÁN TRÚ TỔNG CỘNG
1 2,800,000 VND 1,560,000 VND 4,360,000 VND
2 2,800,000 VND 1,560,000 VND 4,360,000 VND
3 3,200,000 VND 1,690,000 VND 4,890,000 VND
4 3,200,000 VND 1,690,000 VND 4,890,000 VND
5 3,500,000 VND 1,790,000 VND 5,290,000 VND
6 4,500,000 VND 2,100,000 VND 6,600,000 VND
7 4,500,000 VND 2,100,000 VND 6,600,000 VND
8 5,150,000 VND 2,100,000 VND 7,250,000 VND
9 5,150,000 VND 2,100,000 VND 7,250,000 VND
10 5,400,000 VND 2,100,000 VND 7,500,000 VND
11 5,900,000 VND 2,100,000 VND 8,000,000 VND
12 6,500,000 VND 2,100,000 VND 8,600,000 VND
Khối Tiểu học: học thêm sáng thứ 7
(Lớp học năng khiếu nghệ thuật & thể thao)
+ 500,000 VND

Các mức giảm học phí:

  • Đóng học phí 5 tháng giảm: 8% (đóng trước ngày 31/07 và 31/12 hàng năm)
  • Đóng học phí cả năm giảm: 15% (đóng trước ngày 31/07 hàng năm)
  • Học phí em ruột thứ nhất giảm: 5%
  • Học phí em ruột thứ hai giảm: 8%
  • Học phí em ruột thứ ba giảm: 10%

Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Học phí PHS...

Giáo Viên