Khoa học tự nhiên

THÍ NGHIỆM MỔ GIUN ĐẤT - LỚP 7

Tiết học thí nghiệm mổ giun đất của các bạn lớp 7, ai cũng chăm chú say mê thực hành.


      
 
      
 
      
 
      
 
  

Giáo Viên