Giáo dục trung học tại PHS

BAN CHẤP HÀNH HỘI HỌC SINH, NHIỆM KỲ II , 2016-2017

Chủ tịch    :  Nguyễn Đức Thịnh - lớp 11

Thành viên : Đoàn Thiên Kim - lớp 7

Thành viên : Đậu Trần Minh Quân - lớp 5

Thành viên : Nguyễn Tường Vân Khanh - lớp 4A


 

Giáo Viên