Cựu học sinh

Article Image
Nói với học sinh tốt nghiệp năm 2013
Thầy Trần Tuấn Nho- thành viên Hội đồng quản trị PHS phát biểu với các học sinh ra trường nhân Lễ tốt nghiệp 2013.Read more
  • Article Image
    PHS, NƠI CỰU HỌC SINH LUÔN TRỞ VỀ

    Một ngày bình thường, không có lễ hội, nếu ta thấy có thanh niên nào đi loanh quanh trong trường PHS thì đó chính là cựu học sinh.

    Read more.

Careers