Giáo dục tiểu học tại PHS

BAN CHẤP HÀNH HỘI HỌC SINH, NHIỆM KỲ I , 2016-2017

Chủ tịch : Trần Quang Khải - lớp 12

Thành viên : Đậu Trần Ngọc Linh - lớp 8

Thành viên : Phan Lê Khoa Anh - lớp 5

Thành viên : Mai Lê Uyên Khanh - lớp 5


 

 

Giáo Viên