Giáo dục tiểu học tại PHS

BAN CHẤP HÀNH HỘI HỌC SINH PHS Nhiệm kỳ II, năm học 2015 - 2016
BAN CHẤP HÀNH HỘI HỌC SINH PHS
Nhiệm kỳ II, năm học 2015 - 2016

1) Võ Hiền Thủy Tú - Chủ tịch Hội học sinh PHS

2) Nguyễn Thị Đan Phi - Phó chủ tịch 

3) Phan Lê Khoa Anh - Ủy viên

4) Nguyễn Phạm Đan Linh - Ủy viên

5) Nguyễn Tường Vi - Ủy viên
 


 

Giáo Viên