Giáo dục tiểu học tại PHS

BAN CHẤP HÀNH HỘI HỌC SINH PHS Nhiệm kỳ I, năm học 2015 - 2016
BAN CHẤP HÀNH HỘI HỌC SINH PHS
Nhiệm kỳ I, năm học 2015 - 2016

1) Đỗ Hà Khanh - Chủ tịch Hội học sinh PHS

2) Nguyễn Vũ Bảo Trân - Phó chủ tịch 

3) Dư Bảo Lam - Ủy viên

4) Võ Quỳnh Anh - Ủy viên

 


 

 

 

Giáo Viên