Giáo dục tiểu học tại PHS

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

Để đảm bảo mục tiêu học tập và phát triển toàn diện cho từng học sinh, chương trình trung học tại PHS được phân phối theo các khối lớp như sau :

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - TIỂU HỌC PHS

NĂM 2013 - 2014

STT MÔN/LỚP 1 2 3 4 5
1 TIẾNG VIỆT x x x x x
2 TOÁN x x x x x
3 ĐẠO ĐỨC x x x x x
4 TIN HỌC x x x x x
5 TỰ NHIÊN & XÃ HỘI x x x    
6 THỦ CÔNG x x x    
7 HỌA (GVTG) x x x x x
8 HÁT x x x x x
9 ĐÀN (GVTG) x x x x x
10 KHOA HỌC   x x
11 KỸ THUẬT   x x
12 LỊCH SỬ   x x
13 ĐỊA LÝ   x x
14 VẼ x x x  
15 THỂ DỤC x x x x x
16 THỂ THAO x x x x x
17 TIẾNG ANH TỰ CHỌN x x x x x
18 ENGLISH x x x x x
19 MATHS x x x x x
20 SCIENCES   x x x
21 LUYỆN THI CAMBRIDGE   x x x x
22 WORLD CULTURE   x x x
23 MUSIC x x x x x
24 DRAMA x x x x x
25 SINH HOẠT CHỦ NHIỆM / CÂU LẠC BỘ x x x x x

Ngày học: Từ thứ 2 đến thứ 6

5 ngày * 9 tiết/ngày = 45 tiết/tuần

Tags: PHS School, Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông, Chương trình tiểu học ...

Giáo Viên