Các Hoạt Động Khác

HỌC SINH KHỐI 1,2,3 PHS HỌC TẬP TẠI NHÀ MÁY YAKULT.

Giáo Viên