Hướng nghiệp

Khối Trung học tham quan hướng nghiệp tại Trường Đại học Việt - Đức (VGU)

Giáo Viên